Takaisin ylös

YKSITYISTIELAIN UUDISTUS EDUSKUNTAAN

20.10.2017

 

Hallitus antoi 19.10.2017 eduskunnalle esityksen yksityistielain uudistamisesta. Lain esitetään tulevan voimaan 1.1.2020.

Lakiesityksen keskeiset uudistukset koskevat tieosakkaiden päätösvallan lisäämistä, kuntien tielautakuntien tehtävien siirtoa muille toimijoille sekä yksityisteiden valtionavustusten kriteereitä ja jakotapaa. Lisäksi lakiuudistuksella selkiytettäisiin eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja liikkumisen suhteen ja tehtäisiin mahdolliseksi kuntien, maakuntien tai valtion tuleminen tieosakkaaksi.

Esityksen mukaan tieosakkaille annettaisiin oikeus päättää maahan sijoitettavien kiinteistöä tai yhdyskuntaa palvelevien johtojen ja niihin liittyvien vähäisten laitteiden sijoittamisesta yksityistien tiealueelle. Jatkossa tähän ei tarvittaisi enää maanomistajan lupaa, vaan tiekunta voisi antaa suostumuksen johtojen sijoittamiselle yksityistien tiealueelle.

 Kuntien tielautakunnat esitetään lakkautettaviksi ja niiden tehtävät siirrettäisiin esityksen mukaan pääosin Maanmittauslaitokselle. Tiekuntien perustaminen ja yhdistyminen mahdollistettaisiin myös tieosakkaiden omilla päätöksillä ilman yksityistietoimitusta.

Maakuntauudistuksen yhteydessä perustettavaan valtion lupa- ja valvontavirastoon siirrettäisiin esityksen mukaan kunnan kadunpitovelvollisuuden arviointiin, tiekunnan kokouksen koollekutsumiseen sekä hallintopakkokeinojen käyttämiseen liittyvät tehtävät. Kuntien rakennusvalvontaviranomaisille siirrettäisiin lupien käsittely liittyen rakennusten ja kasvillisuuden poistoon sekä poikkeukseen rakentamisrajoituksesta. Tiekunnan päätökseen tehtävät moitteet siirtyisivät käräjäoikeuteen muun yhteisölainsäädännön mukaisesti.

Esityksen mukaan nykyisten valtionavustusten jakaminen siirrettäisiin vuonna 2020 toimintansa aloittavien maakuntien tehtäväksi. Avustuskriteereitä karsitaan ja maakunnille annetaan valinnanvapaus avustamisen suhteen. Avustuskriteereiksi jätetään yksityistien järjestäytyneisyys sekä yksityistietä koskevan tiedon olemassaolo, ajantasaisuus ja avoimuus.

 HE 147/2017 vp


Takaisin