Takaisin ylös

Apulaisoikeuskansleri moitti puutteellisia pysäköintivirhemaksupäätöksiä

17.11.2017

 

Apulaisoikeuskansleri on saattanut kolmen kaupungin tietoon näkemyksensä, että pysäköintivirhemaksua koskeva päätös on allekirjoitettava käsin. Lisäksi päätöksessä tulee näkyä pysäköinnintarkastajan etu- ja sukunimi. Kanteluiden mukaan kolmen kaupungin pysäköinnintarkastajat olivat merkinneet antamiinsa pysäköintivirhemaksuihin vain numeronsa ja sukunimensä tai numeronsa ja nimikirjaimensa.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksua koskevassa päätöksessä on mainittava päätöksen tehnyt viranomainen ja käsittelijän nimi.  Kantelumenettelyn vireillä ollessa kaupungit korjasivat käytäntöjään siltä osin, että pysäköintivirhemaksuista käy nykyään ilmi pysäköinnintarkastajan koko nimi.

Apulaisoikeuskansleri totesi myös näkemyksenään, että pysäköintivirhemaksua koskeva päätös on lisäksi allekirjoitettava. Pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa ei ole nimenomaista mainintaa allekirjoittamisesta, mutta apulaisoikeuskanslerin mukaan hyvään hallintoon kuuluu, että päätös allekirjoitetaan käsin. Käsin allekirjoittaminen korostaa myös henkilökohtaisen vastuun ottamista päätöksestä, mikä on sopusoinnussa virkavastuuta koskevien säännösten kanssa. 

OKV/1590/1/2016, annettu 10.11.2017

Takaisin